Zadzwoń
+48 570 782 409

doradztwo

wsparcie

szkolenia

Zaproszenie do Udziału w Projekcie "Wybierz drogę, którą polubisz" nr FEPM.05.11-IZ.00-0060/23 Województwa Pomorskiego

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie "Wybierz drogę, którą polubisz" nr FEPM.05.11-IZ.00-0060/23, realizowanym na terenie województwa pomorskiego przez Firmę Smart Business Ewa Ślaga, w partnerstwie z Firmą AKADEMIA BIZNESU I ROZWOJU Gabriela Olczyk oraz FUNDACJĄ ZAWSZE MŁODZI NADAL AKTYWNI. Celem projektu jest wsparcie osób dorosłych bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w osiągnięciu samodzielności i pełnej integracji zawodowej oraz społecznej.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji.

Priorytet 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+

Działanie 5.11: Aktywne włączenie społeczne

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 68 [40K/28M] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. lub biernych zawodowo [BZ], w tym min.28 [16K/12M] osób z niepełnosprawnościami [ON], zamieszkujących w rozum.KC w woj.pomorskim [WP], na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społ. (będących jednocześnie obszarami OSI tj. miastami tracącymi funkcje społ.- gosp./gminami zagrożonymi trwałą marginalizacja): Malbork (gm.miejska), Lichnowy, Dzierzgoń

[dalej GMINY].Naszym priorytetem jest wsparcie osób dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo. W ramach projektu szczególną uwagę poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami.

Kto Może Skorzystać?

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, zamieszkujących obszary o wysokim poziomie wykluczenia społecznego, w tym:

 • Miasto Malbork
 • Gmina Lichnowy
 • Gmina Dzierzgoń

Kandydaci muszą należeć do jednej z poniższych grup:

 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Osoby z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe).
 • Beneficjenci programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ).
 • Osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej.
 • Osoby wykluczone komunikacyjnie.
 • Osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Obszary Działania

Projekt realizowany jest na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego:

 • Powiat malborski, gmina Malbork (miejska)
 • Powiat sztumski, gmina Dzierzgoń
 • Powiat malborski, gmina Lichnowy

Ścieżka Wsparcia

W ramach projektu uczestnicy będą mieli dostęp do kompleksowej ścieżki wsparcia, obejmującej:

 1. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR):
  • Konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny) i psychologiem (2 godziny) dla każdego z 68 uczestników.
 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych:
  • 36 godzin treningów dla 6 grup po 11-12 osób, mających na celu rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych.
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne:
  • 6 godzin indywidualnych sesji psychologicznych dla 34 uczestników, wspierających ich w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami.
 4. Indywidualne poradnictwo prawne:
  • 4 godziny indywidualnego poradnictwa prawnego dla 34 uczestników, mających na celu rozwiązanie problemów prawnych.
 5. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie Jobcoachingu:
  • Specjalistyczne wsparcie dla 50 uczestników, mające na celu rozwój kariery zawodowej i przygotowanie do rynku pracy.
 6. Szkolenia zawodowe:
  • 100 godzin specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 40 uczestników, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji. Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 894,75 zł.
 7. Staże zawodowe:
  • Trzymiesięczne staże dla 27 uczestników, umożliwiające zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Stażystom przysługuje stypendium w wysokości 1790,30 zł netto.
 8. Indywidualne pośrednictwo pracy:
  • Usługi pośrednictwa pracy dla 60 uczestników, mające na celu pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.
 9. Indywidualny mentoring:
  • Mentoring dla 15 uczestników, którzy uzyskają zatrudnienie po zakończeniu projektu, mający na celu wsparcie w adaptacji do nowego środowiska pracy.

Wskaźniki projektu:

 • Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 34 [20K/14M]

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 [4K/2M]

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 34 [20K14M]

 • Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 58 [34K/24M]

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 20 [12K/8M]

 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 9 [5K/4M]

 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu 34 [20K/14M]

 • Inne wspólne wskaźniki produktu:

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 28 [16K/12M]

 

Wartość projektu: 882 010,11 zł

Dofinansowanie z projektu z UE: 837 909,60 zł

Okres realizacji: 01.03.2024 r. – 30.06.2025 r.

 

Proces Rekrutacji

Rekrutacja do projektu obejmuje dwie tury (nabór otwarty), każda po 34 osób:

 • I TURA 04-05.2024r.
 • II TURA 07-08’2024r.

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś! Otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych i społecznych.

Zespół Projektu „Wybierz drogę, którą polubisz" nr FEPM.05.11-IZ.00-0060/23

Biuro projektu

Stare Miasto 26/1
82-200 Malbork

Kierownik projektu:

Sandra Pawlicka

TEL: 884 420 578