Zadzwoń
+48 570 782 409

doradztwo

wsparcie

szkolenia

BENEFICJENT PROJEKTU SMART BUSINESS EWA ŚLAGA W PARTNERSTWIE
Z FUNDACJĄ ZAWSZE MŁODZI NADAL AKTYWNI ORAZ POP-ART KAROL MAC SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM

POD NAZWĄ ,, Razem możemy więcej!RPWM.11.01.01-28-0097/20

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020  Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Priorytet Inwestycyjny: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizatorem Projektu jest firma Smart Business Ewa Ślaga

Do projektu zapraszamy:

osoby w wieku od 18 lat zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, elbląskim i iławskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.17 osób długotrwale bezrobotnych), spośród których min.6 to osoby z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie: 845 794,62

Okres realizacji projektu do 01.09.2021 do 31.12.2022

 

Główne zadania projektu:

       1. Diagnoza potrzeb UP i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych

  1. Spotkania z doradcą zawodowym

  2. Grupowe treningi kompetencji społecznych (wybór 3 tematów z 4 na podstawie IŚR)

 1. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie, psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu

 1. Poradnictwo prawne i obywatelskie

 2. Poradnictwo psychologiczne

 3. Jobscuting

 1. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia

 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 3. Staże (4 miesiące) umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

Planowane efekty:

*uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% UP

*praca (w tym na własny rachunek) przez min. 40% UP

*poszukiwanie pracy przez min. 20% UP

Wskaźnik efektywności:

*w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej -min.34%, zatrudnieniowej - min.12%

*w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej - min. 34%,zatrudnieniowej - min.25%

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2022r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 [30K/24M] osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznym, w wieku od 18 lat, zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, elbląskim i iławskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie woj. [por.pkt.1.13], pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.17 [10K/7M] długotrwale bezrobotnych),spośród których min.6 [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania
 • podpisanie umowy uczestnictwa
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne, spotkanie z jobcoachingiem
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • 4 – miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)

 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Smart Business Ewa Ślaga Płoskinia 56, 14-526 Płoskinia lub scanem na maila: projektwarmia0097@gmail.com

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: Płoskinia 56, 14-526 Płoskinia (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 886704105

Dokumenty do pobrania: