Zadzwoń
+48 570 782 409

doradztwo

wsparcie

szkolenia

BENEFICJENT PROJEKTU SMART BUSINESS EWA ŚLAGA W PARTNERSTWIE
POP-ART KAROL MAC SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

POD NAZWĄ ,,Praca i Niezależność”  RPPK.07.01.00-18-0016/20

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020  Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

Realizatorem Projektu jest firma Smart Business Ewa Ślaga

Do projektu zapraszamy:

osoby w wieku od 30 lat zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa podkarpackiego pozostających bez zatrudnienia: 34 [19K/15M] osób bezrobotnych i 20 [11K/9M] biernych zawodowo, w tym. min. 4 [2K/2M] rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi), należących co najmniej do jednej z grup:

 • min.8 [5K/3M] osób w wieku 50 lat i więcej,
 • min.12 [7K/5M] długotrwale bezrobotnych,
 • min.30 kobiet
 • min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami
 • min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach

oraz max.6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 - 49 lat, nienależących do ww. grup. (max. 20% ogółu BB, a skierowane do nich wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji, kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji bądź do rozpoczęcia prowadzenia działalności gosp.)

Dofinansowanie: 972 800,00

Okres realizacji projektu do 01.11.2021 do 31.03.2023.

 

Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie/monitoring Indywidualnych Planów Działania:

 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe

 3. Wysokiej jakości szkolenia (dla 48 os.) w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia

 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 5. Staże (4 miesiące) umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

Planowane efekty:

 • podjęcie pracy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) przez min. 37,6% UP
 • uzyskanie kwalifikacji / kompetencji przez min. 50% UP
 • efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 54,3% (tj. 16 osób) - dla osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz na poziomie co najmniej 70,4% (tj. 19 osób) - dla pozostałych osób nienależących do w/w grupy

Cel główny projektu:

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia [w okresie 01.011.2021-31.03.2023] osób z grupy docelowej, którą stanowią 54 [30K/24M] osoby pozostające bez zatrudnienia: 34 [19K/15M] osoby bezrobotne i 20 [11K/9M] biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące w rozum. KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym. min. 4 [2K/2M] rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli os.bezrobotnymi), należące co najmniej do jednej z grup:

min.8 [5K/3M] osób w wieku 50 lat i więcej,

min.12 [7K/5M] długotrwale bezrobotnych

min.30 kobiet

min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami

min. 18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach oraz max.6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 - 49 lat, nienależących do ww.grup.

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania oraz monitoring na każdym etapie realizacji wsparcia
 • podpisanie umowy uczestnictwa
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • 4 – miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie:

Smart Business Ewa Ślaga
Biuro projektu
ul. Szajnochy 8a
38-200 Jasło

(sekretariat Szkoły Policealnej w Leżajsku ) lub skanem na maila: contact@smart-b.eu

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:

Biuro projektu
ul. Szajnochy 8a
38-200 Jasło

(w określonych dniach i godzinach) kom: +48 886704105