Zadzwoń
+48 570 782 409

doradztwo

wsparcie

szkolenia

Informujemy, iz od dnia 28.06.2021 nastąpiła zamiana adresu biura projektu.

Aktualny adres biura projektu to: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna

BENEFICJENT PROJEKTU SMART BUSINESS EWA ŚLAGA W PARTNERSTWIE Z ARTCOM PAWEŁ ROZMARYNOWSKI

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

POD NAZWĄ ,,POMOST DO ZATRUDNIENIA” RPMP.08.02.00-12-0105/20

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Realizatorem Projektu jest firma Smart Business Ewa Ślaga

Do projektu zapraszamy:

osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane wyłącznie pozostających bez zatrudnienia-80 (45K/35M) biernych zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej z jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

■ min. 75 kobiet,

■ min. 27 (15K/12M) osób w wieku 50 lat i więcej,

■ min. 14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami,

■ min. 25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych,

■ min. 35 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min. 5 bezrobotnych mężczyzna w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup.

Dofinansowanie:

1 914 186,03 zł

Okres realizacji projektu:

do 01.09.2020 do 31.08.2022

Główne zadania projektu:

1) Identyfikacji potrzeb Uczestników wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD

Zakres wsparcia: Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb UP (w tym m.in. w zakresie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP (135 UP x 4h/UP).
Efektem etapu identyfikacji będzie opracowanie przez doradcę zawodowego w toku dwustronnych ustaleń z UP Indywidualnego Planu Działania (IPD), czyli dokumentu zawierającego m.in. charakterystykę pomocy świadczonej UP, zaplanowaną aktywność w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia, cele i alternatywy zawodowe oraz działania i terminy ich realizacji.

2) Indywidualnego poradnictwa zawodowego

Zakres wsparcia Indywidualne poradnictwo zawodowe polegającym na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z UP. Poradnictwo będące formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy, realizowane w formie indywidualnych spotkań (102 UP x średnio 6h/UP) będzie obejmowało m. in. następującą tematykę: rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, komunikacja, analiza mocnych i słabych stron.

3) Indywidualne wsparcie motywacyjne

Zakres wsparcia: W zależność od potrzeb zdiagnozowanych w IPD przez doradcę zawodowego 80 (46K/34M) osób tj. blisko 60%, w celu lepszego radzenia sobie z problemami intrapsychicznymi i zawodowymi otrzyma pomoc w postaci INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MOTYWACYJNEGO(PSYCHOLOGICZNEGO), które wzmocni motywację UP i zwiększy ich wiarę we własne możliwości. Psycholog podczas indywidualnych spotkań z UP (80UP*średnio 6h/UP) wesprze realizację IPD (współdziałając z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego UP), budując ich motywację, zwiększając samoocenę i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej i osobistej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP. Psycholog wykorzysta testy psychologiczne do identyfikacji obszarów diagnozowanych.

4) Szkoleń zawodowych

Zakres wsparcia: By zwiększyć szansę UP na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia dla wszystkich UP zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (108 UP x średnio 110h/UP) w ramach otwartego pakietu szkoleń - konkretne tematy zostaną wskazane w toku projektu w oparciu o ustalenia IPD każdego UP.
Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji (ich osiągnięcie zostanie sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania) lub kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia, weryfikowalnych w ramach IV etapów: zakres, wzorzec, ocena, porównanie - zg. z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży.

5) 4-miesięcznych staży umożliwiających nabycie lub uzupełnienie doświadczenia

Zakres wsparcia: Realizując ideę maksymalnej indywidualizacji wsparcia, projekt zakłada dla 71% UP tj. 96 (55K/41M) osób, z największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego wsparcie w postaci 4 miesięcznych staży (powiązanych z odbytymi szkoleniami i ich branżami), podczas których UP wykorzystają posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy, nabędą praktyczne umiejętności i ostatecznie przełamią bierne postawy. Wsparcie stażowe realizowane zgodnie z zaleceniem Rady UE z dn.10.03.2014 w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
Zadania w ramach stażu będą wykonywane w oparciu o program stażu (opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty), przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż i organizatora stażu oraz podpisany przez stażystę. Przy ustaleniu programu stażu uwzględnione zostaną predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe UP. Program będzie określał m.in. nazwę zawodu/specjalności, zakres zadań UP, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji/umiejętności i sposób ich potwierdzenia, harmonogram stażu oraz opiekuna stażu. Zasady odbywania staży zawodowych uregulowane zostaną w odrębnych umowach.

6) Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy

Zakres wsparcia: Sprawne wejście na rynek pracy zapewni UP indywidualne wsparcie pośrednika pracy (135 UP x średnio 6 godzin), który zbierze oferty pracy od pracodawców, a następnie przedstawi każdemu UP oferty (min.3/UP) zgodne z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, a także adekwatne do ich potrzeb i możliwości. Pośrednik będzie wspierał UP w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji (omówi potencjalne pytania rekruterów i zweryfikuje dokumenty aplikacyjne UP) oraz zainicjuje kontakty UP z pracodawcami. Pośrednictwo pracy pomoże w jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla UP.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu jest osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:

■ uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP

■ podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min.30% UP

A także osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla:

■ osób w wieku 50 lat, osób z niepełosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i Kobiet-min.45%

■ bezrobotnych Mężczyzn nienależących do ww.grup-min.60%

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW (zg. z zał.16 do Regulaminu),wyłącznie pozostających bez zatrudnienia- 80 (45K/35M) biernych zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

■ 75 kobiet

■ min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami

■ min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia

■ min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych

■ min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych)

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

■ identyfikacje potrzeb Uczestników/czek Projektu wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją Indywidualnego Planu Działania

■ pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu

■ indywidualne wsparcie motywacyjne dla 80 Uczestników/czek Projektu

■ indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 Uczestników/czek Projektu

■ szkolenia dla 108 Uczestników/czek Projektu

■ staże dla 96 Uczestników/czek Projektu

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie:

Biuro Projektu
Smart Business Ewa Ślaga
ul. Lipowa 4
33-370 Muszyna

(biuro projektu oraz sale szkoleniowe są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowe udogodnienia typu: podjazd i  toaleta dostosowana  dla osób z wózkiem inwalidzkim, winda)

lub skanem na maila: contact@smart-b.eu

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana każdorazowo bezpośrednio Kandydatom zgłaszającym się do Projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: Łukowca 365, 34-606 Łukowica (w określonych dniach i godzinach)
kom: +48 602 360 101